• สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
  ขอแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 4/2555 (1 ก.ค. - 31 ส.ค.55)
  จากเดิมรับสมัครอายุไม่เกิน 50 ปี แก้ไขเป็น อายุไม่เกิน 55 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2500 เป็นต้นไป)
  โดยชำระเงินค่าสมัคร 20.-บาท เงินค่าบำรุง 20.-บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 750.-บาท
 • ตามที่สมาชิก สอ.นย. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
  และสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (สส.ชสอ.) รอบที่ 2/2554 (1 มิ.ย. - 31 ก.ค.54) และรอบที่ 1/2555 (3 ต.ค. - 30 พ.ย.54)  บัดนี้ สสอท. และ สส.ชสอ.
  ได้ส่งบัตรประจำตัวสมาชิกฯ ให้กับศูนย์ประสานงาน สอ.นย. เรียบร้อยแล้ว  สมาชิกสามารถติดต่อขอรับบัตร
  ได้ที่ ฝ่ายธุรการ สอ.นย. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • นายเสถียร  ทับมะลิ  บิดาของ จ.อ.เอกศักดิ์  วรรณถาวรเทวี  ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 ก.ค.55
  เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ 15 - 21 ก.ค.55 เวลา 1900 ณ วัดวิมุตยาราม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  และฌาปนกิจศพ ในวันที่ 22 ก.ค.55 เวลา 1700  ณ ฌาปนสถานวัดวิมุตยาราม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 • สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  ตั้งแต่ 2 ก.ค.55 - 30 ธ.ค.55 พื้นที่ให้บริการ จำนวน 4 อำเภอ คือ พื้นที่ จว.ชลบุรี (อ.สัตหีบ  อ.บางละมุง)
  พื้นที่ จว.ระยอง (อ.เมืองระยอง  อ.บ้านฉาง)
 • ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) ให้เปิดรับ
  ผู้ที่อายุไม่เกิน 45 ปี (เกิดปี พ.ศ.2500 นับถึงวันที่สมัคร) เป็นสมาชิกกรณีพิเศษ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
  2 - 31 พ.ค.55 ณ สนง.สอ.นย.
 • สอ.ฐท.สส. มีมติให้สมาชิกสามารถฝากเงินประเภทออมทรัพย์ (เล่มสีชมพู) ดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี
  ได้โดยไม่กำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดต่อเดือน โดยคงเพดานเงินฝากสูงสุดต่อบัญชี ไม่เกิน 3,000,000.-บาท